Search  
 موقعیت شما: 22
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

مرحله تطبیق و ادغام:

در مرحله تطبیق هر فرم با سابقه آن در شهرداری و در مرحله ادغام فرمهای ممیزی شده با سوابق

بایکانی ادغام مطابقت داده می شود.

می بایست نکات ذیل در ادغام برگه ها مورد توجه قرار گیرد:

– فرم عرصه در پرونده اصلی ادغام می شود.

– فرمهای ساختمان به فرم عرصه الحاق شده و در پرونده اصلی ادغام می شود.

– فرم آپارتمان در پوشه های مجزا قرار می گیرد، در صورتی که تفکیک آپارتمان غیر مجاز باشد،

پوشه در درون پرونده اصلی بایگانی می شود. در غیر این صورت ( آپارتمان های تفکیک شده )

پرونده آپارتمان های هر ملک جدا از هم و به ترتیب پشت سرهم قرار می گیرند.

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد