Search  
 موقعیت شما: مدیریت » siyahrood1.aspx
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

      
  ممیزی املاک واراضی شهرسیه رود  
    
 • بلوک گردشی و بلوک بندی و تقسیم بندی منطقه به حوزه های مشخص در صورت لزوم
 • تهیه و تنظیم نقشه بلوکها درحد عرصه و اعیان با انضمام نام معابر اطراف بلوک و ارائه به کارفرما
 • ساماندهی و آموزش گروههای ممیزی
 • کدگذاری بلوک ها و بهنگام کردن نقشه ها
 • جمع آوری اطلاعات(عملیات میدانی) , ثبت اطلاعات بر روی فرم های ممیزی
 • تطبیق اطلاعات برداشتی (وضع موجود) با پرونده های شهرداری
 • ورود اطلاعات فرم های ممیزی به برنامه های نرم افزار شهرداری مکانی و توصیفی تحت نرم افزارGIS  به برنامه های نرم افزار شهرداری
 • ادغام پرونده ها
 • ارتباط(لینک) بین اطلاعات گردآوری شده در نرم افزار ممیزی و سیستم GIS
 • صدور توزیع برگه های  تشخیص ممیزی املاک
 • صدور توزیع برگه های  عوارض سطح شهر
 • جوابگویی به اعتراضات مالکین بازدید مجدد واصلاح خطاهای احتمالی ملک درتمامی بخش های پرونده
 • GIS Ready نمودن نقشه‌ها و مشخص کردن تمامی فیلد های ممیزی
 • نصب و راه اندازی نرم افزار نوسازی و ممیزی
 • ارائه آموزش های لازم بخش سرپرستی به کارشناسان معرفی شده از سوی شهرداری جهت عهده دار بودن امور سرپرستی نرم افزار ها و در صورت عدم انجام پرروژه تحویل نخواهد شد و از این بابت هزینه ای پرداخت نخواهد شد.
 • نقشه های وضع موجود پس از برداشت اطلاعات مربوط به متراژ مساحت و بر و کف به وسیله نرم افزار GIS لایه های نقشه با مشخصات UTM تبدیل شود.
 • تطبیق اطلاعات برداشتی (وضع موجود) با پرونده های  ماده صد پروانه های صادره ازشهرداری
 • رعایت آخرین دستوالعمل قانون نوسازی و عمران شهری در ممیزی املاک ضروری است.
 • تحویل نهایی اطلاعات به کارفرما


     
     
     
 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد