Search  
 موقعیت شما: khamane
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

شرح خدمات پیمانکار       

شرح خدمات ممیزی املاک و اراضی سطح شهر

١-تطبیق اطلاعات برداشتی (وضع موجود) با پرونده های شهرداری

٢-ادغام پرونده ها

٣-ورود اطلاعات فرم های ممیزی به برنامه نرم افزار شهرداری

٤- مشخص کردن مغایرت ها

٥-صدور برگه های تشخیص ممیزی

6-بعد از صدور و توزیع:ممیزی جدید املاکی که جدید الاحداث هستند

٦-جوابگویی به اعتراضات مالکین ،بازدید مجدد و اصلاح خطاهای احتمالی ملک در تمامی بخش های پرونده

٧- تحویل لیست نهایی و دلیل مغایرت

8-GIS Ready  نمودن نقشه ها ومشخص کردن تمام فیلدهای ممیزی

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد