Search  
 موقعیت شما: news
 عضویت     ورود به سیستم  
 رضایت نامه حداقل  
افزودن محتوا

طرح ممیزی املاک:آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌)

آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌) -   
آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌) - مصوب 1/4/1348

ماده 1 ـ برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می‌شود.

ماده 2 ـ مامور ممیزی مکلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان‌ مستحدثات هر ملک و نوع سازمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی قید نموده و اوراق مزبو ربه ‌واحد ممیزی‌ تسلیم ‌کند.

ماده 3 ـ شهرداری مکلف است بر اساس اوراق ممیزی شناسنامه‌ای حاوی مشخصات کامل هرملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهایی که برای املاک و اراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهری تهیه شده باشد شهرداری می‌تواند با استفاده‌ از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه ‌ها بر طبق ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد.

ماده 4 ـ شهرداری مکلف است بر اساس شناسنامه مذکور در ماده 3 این آیین‌ نامه و بر طبق ‌ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و بر اساس آن‌ عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.

ماده 5 ـ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین دریکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله 5روز منتشر شود و علاوه بر آن باید ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسایل مقتضی‌ دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد.

ماده 6 ـ در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود.

الف ـ اعلام پایان ممیزی منطقه‌

ب ـ حدود دقیق منطقه‌ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است‌.

ج ـ نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل‌باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزن‌های تابعه باشد.

د ـ تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود.

ه ـ ذکر شرط مذکور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف‌است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد.

و ـ نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات‌

ماده 7 ـ شهرداری مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در آگهی ‌معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی‌) در تابلوهایی که برای این کار اختصاص داده‌ می‌شود اعلام نماید بطوریکه مالکین رد صورت مراجعه براحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند.

ماده 8 ـ شهرداری مکلف است کلیه تغییرات و انتقالات املاک را در شناسنامه املاک ‌عمل‌ نموده ‌و عملیات را طوری اداره و انجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات و انتقالات ملک باشد.

تبصره ـ در نقاطی که ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا می‌شود ادارات ثبت موظفنددر آخر هرماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند.

ماده 9 ـ هرگاه نتیجه ممیزی قبل از انقضا مهلت 6 ماه مذکور در ماده 5 قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده 7 قانون اعلام شود مالکینی که بر مبنای ممیزی اعلام شده‌ عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت ‌عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک می‌باشد.

ماده 10 ـ برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسایل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ‌ممیزی و وصول و هماهنگ کردن آن در شهرداری‌های مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران ‌شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداری ها به موقع اجراگذارده‌ خواهدشد.

 

فصل دوم ـ وصول‌

ماده 11 ـ شهرداری مکلف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی‌و عمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی به نام حساب درآمد قانون‌نوسازی و عمران شهری باز کند و فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعبه ونمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد. مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی ‌و عمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت ورسید دریافت دارند.

ماده 12 ـ شهرداری مکلف است مندرجات رسید را رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه‌املاک تطبیق و ظرف 15 روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کنند و درصورتی که مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او ارسال دارد. دراوراق مفاصا حساب باید صریحا قید شود. (این مفاصا مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران‌ شهری است‌)

ماده 13 ـ شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد7و 8 قانون قطعیت پیدا می‌کند طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

الف ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی شده است‌.قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضا مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت با ارسال نامه وسیله‌ پست به مودیان اعلام می‌شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه ‌پرداخت نشود ظرف دو ماه مشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرست ‌هایی برای قطع برق و گازبه موسسات مربوطه فرستاده می‌شود و پس از انقضای مدت ششماه مذکور در ماده 14 قانون علیه‌ مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده‌اند اجراییه صادر خواهد شد.

ب ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی‌می‌گردد.

1 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون ‌باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و تا پایان شش ماه‌ مذکور مهلت داده می‌شود که عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتراز 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود.

2 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده 14 قانون باشدقطعیت طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده می‌شود که عوارض ‌مربوطه را پرداخت نمایند. شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض ‌املاک خود را نپرداخته‌اند در اجرای ماده 12 قانون به موسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده 14قانون به صدور اجراییه مبادرت خواهد کرد.

ماده 14 ـ نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ‌ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد با کسب نظر شهردار و استاندار یا فرماندار کل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور و وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه ‌تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده 15 ـ اجرای مدلول این آیین‌ نامه موکول به تعیین نسبی از قیمت ملک که ماخذ دریافت ‌عوارض خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور درماده 14 و انتشار آگهی از طرف شهرداری می‌باشد.

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (178)
کد خبر: 169

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

 تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت شاهکارسازان آذربایجان می باشد